Pravidla a všeobecné informace

Tato pravidla jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Organizátorem a závodníkem a je povinností každého závodníka se s nimi dopředu, před registrací, seznámit.

 1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval. Řádnou registrací se rozumí vyplnění přihlašovacího formuláře a včasná úhrada startovného. Při registraci je závodník povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje. Registrace probíhá prostřednictvím webu www.s-race.cz. Na tomto webu jsou uvedeny také informace o termínu ukončení online registrace a úhradě startovného. Registrace je také možná v místě konání závodu za zvýšené startovné (viz web).
 2. Závodník, který se závodu účastní, se seznámil a souhlasí s dokumentem „REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku“.
 3. Závodník je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu jsou předkládány organizátorem akce, včetně emailové komunikace!
 4. Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Zákonný zástupce tohoto závodníka souhlasí s „REVERZEM – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku“. V případě přihlášení do závodu na místě je zákonný zástupce povinen tento dokument podepsat na místě při registraci. Pro závodníky do 18 let je požadován tento dokument v papírové podobě i v případě přihlášení online (odevzdá se při vyzvednutí čipu). Dokument lze stáhnou ZDE >>. Účast je povolena pouze závodníkům ročník 2011 a starší.
 5. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu, nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např. mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice apod.), na jejichž vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost odškodnit závodníky za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.
 7. Závodník musí být plavec.
 8. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací. Uvědomuje si riziko zničení jeho věcí i možného zranění při závodě. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Závodník se vzdává práva požadovat po Organizátorovi odškodné. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník online registrací nebo podpisem při registraci na místě. U závodníků mladších 18 let zodpovídá za toto prohlášení zákonný zástupce. Pro závodníky mladší 18 let je nutný reverz podepsaný zákonným zástupcem. Odevzdá se při vyzvednutí čipu před závodem.
 9. Organizátor neodpovídá závodníkovi za jakoukoli škodu na věcech závodníkem odložených v areálu místa konání závodu včetně věcí uložených v dopravním prostředku či věcí zanechaných kdekoli na trati.
 10. Závodník se nemůže účastnit závodu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. V takovém případě nebude závodníkovi umožněno závod absolvovat.
 11. Závodník musí být pojištěn pro případ úrazu své osoby v průběhu závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi uzavřít pojištění pro případ úrazu či způsobení jiné újmy třetím osobám v průběhu závodu.
 12. Závodník je povinen přizpůsobit své oblečení danému závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit. Za škodu vzniklou na obuvi, oblečení a dalších doplňcích Organizátor závodníkovi neodpovídá.
 13. Organizátor zakazuje závodníkovi použití obuvi s hroty či nevhodného oblečení a doplňků (např. cvočků, náramků, prstýnků, řetízků, karabin), které jsou způsobilé přivodit závodníkovi či třetím osobám újmu. V takovém případě nebude závodníkovi umožněno závod absolvovat.
 14. Používání magnesia na ruce a jiných lepivých a podpůrných prostředků (vosky, křídy apod.) před i v průběhu závodu je zakázáno. Porušení pravidla může vést k diskvalifikaci. Používání rukavic a jiných textilií kryjící dlaně závodníka je povoleno.
 15. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, chrániče kloubů a páteře, fixaci kotníků, atd.
 16. Závodník je povinen řídit se striktně pokyny Organizátora a dalších osob jím pověřených. Závodník je povinen seznámit se s veškerými předkládanými informacemi, nařízeními a doporučeními Organizátora a osob jím pověřených. Pokud závodník neposlechne pokyny rozhodčích, organizátorů nebo dobrovolníků / obsluhy překážky, hrozí mu diskvalifikace. Dobrovolník má právo závodníka za porušení pravidel napomenout a následně při jakémkoli dalším porušení pravidel diskvalifikovat.
 17. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či diváků.
 18. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování je v rozporu s obecnými pravidly fair-play, nerespektuje pokynů pořadatele, rozhodčích, dobrovolníků nebo jakýmkoli způsobem je uráží.
 19. Startuje se intervalově, každých 120 vteřin startuje 5 závodníků. Každý závodník má předem přiřazený startovní čas a nesmí vystartovat v jiný, než jeho/její oficiální startovní čas. Startovní čas se dozví při vyzvednutí čipu / registraci v den závodu. Změnu startovního času může udělat pouze hlavním rozhodčím pověřená osoba. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci.
 20. Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez přiřazeného startovního čísla a čipu. Při jeho ztrátě nebude moci být změřen závodníkovi přesný čas. Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži. Závodník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození čipu a po skončení závodu jej odevzdat na předem určené místo. V případě poškození či ztráty čipu je závodník povinen uhradit 500,- Kč.
 21. Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližší osobě pověřené Organizátorem.
 22. Závodník je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout externí pomoc od diváků. Externí pomocí od diváků se rozumí: jakýkoli zásah do překonávání překážek, podpora a pomoc při běhu. Závodník nesmí přijmout jídlo ani pití od externí pomoci vyjma oficiálních občerstvovacích stanic. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH, což specifikuje osoba pověřená Organizátorem (rozhodčí, obsluha překážek).
 23. Začátek a konec překážek je označen čárou, zvonkem nebo dotekem prvního a posledního segmentu – označeno reflexním sprejem. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce
 24. Zkoušení a vstup na překážky před začátkem závodu se řídí striktně pokyny Organizátora. Vždy je ovšem na vlastní riziko závodníka. Za nezletilé osoby odpovídají zákonní zástupci.
 25. Obsluha překážky/dobrovolník nesmí pomáhat závodníkovi v překonání překážky
 26. Závodník, který již dokončil svůj závod, nesmí pomáhat někomu dalšímu při zdolávání překážky
 27. V případě, že dojde k neúmyslnému zkrácení trasy, nedojde k vynechání překážky a toto zkrácení nevede k zásadnímu ovlivnění výsledku závodu, může hlavní rozhodčí udělit závodníkovi časovou penalizaci, jejíž výše závisí na místě přestupku. Závodník má povinnost prokázat takové zkrácení např. vyčtením záznamu z hodinek.
 28. Závodník je povinen absolvovat všechny překážky, které závod obsahuje a nemůže si trať závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.
 29. Překážky na trati se dělí na „POVINNÉ“ a „PŘEKÁŽKY S HENDIKEPEM“. POVINNÉ PŘEKÁŽKY se musí absolvovat za každých okolností. Jejich nepřekonání = diskvalifikace. PŘEKÁŽKY S HENDIKEPEM jsou překážky, na kterých v případě neúspěchu následuje náhradní úkol/hendikep v příslušné délce (obvykle 2-3x časově náročnější než překonání dané překážky) odpovídající náročnosti překážky. Zkrácení hendikepu, vynechání hendikepu nebo běh mimo vyznačenou trať vede k diskvalifikaci.
 30. Závodník je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován. Rychlejší závodník má povinnost závodníky před sebou na sebe upozornit.
 31. Závodník je povinen dodržovat pořádek, vyhazovat odpadky pouze na k tomu určených místech a chovat se ohleduplně ke svému okolí a přírodě.
 32. Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.
 33. Veškeré fotografie, obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je Organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.
 34. Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů. V případě jeho nepřítomnosti může cenu za něj převzít osoba jím pověřená. Organizátor má právo vyžádat si od této osoby identifikační údaje (občanský průkaz). Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.

DEFINICE VZÁJEMNÁ POMOC: Pojmem „vzájemná pomoc“ se rozumí následující situace: Každý závodník se maximálně snaží překonat všechny překážky vlastní silou. V případě, že je zřejmé, že není schopen překážku překonat, může u některých překážek (zpravidla bariéry) přijmout pomoc od jakéhokoli jiného závodníka, který mu ji nezištně nabídne. Každá překážka má v pravidlech určeno, zda je vzájemná pomoc dovolena či zakázána.

CO NENÍ VZÁJEMNÁ POMOC: V případě, že se v průběhu závodu objeví strategie dvou či více běžců (jednotlivců) záměrně pomoci při překonávání překážek jiné osobě s úmyslem zrychlit jeho/její čas na trati, bude takové jednání klasifikování jako důvod k diskvalifikaci.

POJEM DOTYKOVÁNÍ: Tím se rozumí snaha závodníka si urychlit průběh závodu bez jakékoli snahy překonat překážku. V praxi to znamená, že závodník přiběhne k překážce, dotkne se jí a pokračuje na hendikep. Takové jednání může vést k diskvalifikaci.

DEFINICE MAXIMÁLNÍ SNAHA O PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY: Znamená, že závodník započne plnit překážku dle instrukcí obsluhy překážky. Např. nastoupí na první chyt a stup, začne šplhat, vyskočí na překážku apod. jinými slovy, udělá pokus o její překonání.